REGULAMIN PROMOCJI „KALENDARZ ADWENTOWY” 

§ 1. Postanowienia ogólne. 

 1. Regulamin określa zasady promocji o nazwie "Kalendarz adwentowy” (zwanej dalej "Promocją"). 
 2. Organizatorem Promocji jest IT-Dev sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Pl. Wolności 7b, 50-071 Wrocław, NIP PL8971713178, REGON 020240415 (zwany dalej "Organizatorem"). 

§ 2. Czas trwania Promocji oraz warunki uczestnictwa 

 1. Promocja obowiązuje w dniach 1-24 grudnia 2021 r. na stronie internetowej digitaldexteritylabs.com od godziny 00:00 1 grudnia 2021 do godziny 23:59 24 grudnia 2021. 
 2. Promocja kierowana jest wyłącznie do podmiotów niebędących Konsumentami w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, korzystających z niej wyłącznie w celach związanych bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą, zawodową lub zarobkową (dalej: „Uczestnik”). 
 3. Organizator przeprowadza Promocję wspólnie z Partnerami, którzy oprócz Organizatora są fundatorami poszczególnych Niespodzianek. Partnerami Organizatora są: a) AvePoint, Inc. b) EDISONDA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. c) IC-Mobile d) Unelte Marta Czapik e) GoNextStage Sp. z o.o. f) Akademia Aplikacji Sp. z o.o. 
 4. W Promocji może wziąć udział każdy Uczestnik, który w okresie trwania Promocji odbierze niespodziankę.  
 5. W czasie Promocji, codziennie od godziny 00:00 do godziny 23:59, zostanie udostępniona do pobrania Niespodzianka na jeden produkt lub usługę Organizatora lub Partnera.  
 6. Niespodzianki polegają na otrzymaniu darmowego produktu lub usługi lub na uzyskaniu na nie obniżki cenowej.  
 7. Każdy Uczestnik może pobrać daną Niespodziankę jeden raz podczas trwania Promocji.   
 8. Organizator zastrzega, że szczegółowe warunki skorzystania z poszczególnych Niespodzianek mogą zostać określone w dniu jej udostepnienia, na stronie internetowej.  


§ 3. Reklamacje 

 1. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z Promocją. Reklamację można zgłosić poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: contact@digitaldexteritylabs.com, wpisując w tytule wiadomości „Reklamacja Kalendarz adwentowy”, albo w formie pisemnej na adres Organizatora z dopiskiem na kopercie, o którym mowa powyżej.  
 2. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika: Nazwa firmy, imię, nazwisko, adres korespondencyjny lub adres e-mail oraz przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem. Reklamacje niespełniające warunków, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie będą rozpatrywane. 
 3. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna. Uczestnik zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie odpowiadającej formie, w jakiej została złożona reklamacja, w terminie 30 dni od dnia jej wpływu do Organizatora. 


§ 4. Dane osobowe i prywatność 

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator, IT-Dev sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Pl. Wolności 7b, 50-071 Wrocław, NIP PL8971713178, REGON 020240415.  
 2. Dane osobowe Uczestników Promocji są przetwarzane w celu realizacji Promocji,  w szczególności kontaktu z Uczestnikami Konkursu, realizacji, przekazania lub obsługi Niespodzianki oraz do rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi dobrowolnie wyrażona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679 – RODO) oraz prawnie uzasadnione interesy administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegające na obronie przed roszczeniami i/lub dochodzeniu roszczeń.  
 3. Uczestnik ma prawo dostępu do wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem, prawo dostępu do danych oraz ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania. W każdym momencie przysługuje również prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
 4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Promocji.  
 5. Organizator przetwarza następujące dane Uczestnika: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwa firmy oraz ewentualnie inne kategorie danych dobrowolnie przekazanych przez Uczestnika w związku z realizacją Niespodzianki.  
 6. Powyższe dane Uczestników będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub do momentu przedawnienia roszczeń Uczestników z tytułu Promocji.  
 7. Odbiorcą danych osobowych będzie Partner Niespodzianki, którą pobrał Uczestnik.  
 8. W ramach przetwarzania dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorcy z siedzibą w państwie trzecim (poza EOG)  
 9. Źródłem pochodzenia danych są Uczestnicy Konkursu.  
 10. Podane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  


§ 4. Postanowienia końcowe 

 1. Regulamin jest dostępny dla Uczestników w czasie trwania Promocji na stronie internetowej digitaldexteritylabs.com. 
 2. Biorąc udział w Promocji Uczestnik potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, zgadza się z jego warunkami oraz zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień. 
 3. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w przebiegu Promocji spowodowane zdarzeniami, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej. 
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie. 
 5. Zmiany Regulaminu zostaną udostępnione na stronie internetowej digitaldexteritylabs.com i obowiązuje od chwili jej publikacji na ww. stronie internetowej.